Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 Plik do pobrania (PDF)

karta

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W PRZEDSZKOLU

 

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 , str. 1), zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie jest Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Loretanek.

 2) Administrator danych osobowych – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Loretanek  - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

 a) rekrutacji dzieci do przedszkola

 b) ewidencji dzieci,

 c) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

 d) w celach sprawozdawczych,

 
  4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

 a) Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Loretanek,

 b) organy nadzoru,

 c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,

 d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania,zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

 
  5)W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego Administratora

 
 6) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

 8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie   przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.