Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Loretanek

.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE z 2016r. L 119/1 zwanego dalej RODO oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców oraz opiekunów prawnych, osób odbierających dzieci jest Niepubliczne Przedszkole Sióstr Loretanek z siedzibą przy ul. Ogińskiego 7a, 03-318, Warszawa e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel.+48 22 8117092;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pisemnie na adres ul. Ogińskiego 7a, 03-318, Warszawa , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznie pod nr: +48 660 794 150;

3. Dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane:

a) na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności Przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dziecka lub ochrony zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Przedszkolu, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustaw oświatowych i ich aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Przedszkole w tym zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej, w tym monitoring wizyjny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w sytuacjach związanych z ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ( art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO);

4. Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Przedszkola oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd, system SIO, ODPN), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania na podstawie stosownych umów (np. firma informatyczna);

5. Czas przetwarzania podanych danych osobowych będzie obejmował okres uczęszczania dziecka do Przedszkola oraz czas archiwizowania dokumentacji, który jest określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz przepisach archiwalnych, dane monitoringu wizyjnego do 3 miesięcy. Pozostała dokumentacja finansowa i organizacyjna Przedszkola zawierająca dane osobowe przechowywana jest przez 5 lat;

6. Niepodanie danych osobowych określonych przepisami prawa spowoduje brak możliwości realizacji obowiązku ustawowego Przedszkola wobec dziecka. W przypadku nie podania danych osobowych będących wymogiem umownym lub warunkujących zawarcie umowy, Przedszkole nie będzie miało możliwości wykonania takiej umowy lub zawarcia takiej umowy. Podanie innych danych osobowych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie celu w jakim miały zostać zebrane, lecz nie wpłynie to na realizację głównych zadań Przedszkola względem dziecka;

7. Rodzicom i prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. W trakcie elektronicznego przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

9. Dane osobowe dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

10. Rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego, jeśli uznają, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Loretanek