Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
Logopeda

 

Logopeda Pani Beata Bala pracuje w przedszkolu

poniedziałek godz. 8.00 - 15.00

wtorek godz. 6.30-12.00

środa godz 8.00 - 12.00

                                                                   czwartek godz. 8.00- 12.00

Rozkład zajęć:

 

Poniedziałek - zajęcia indywidualne w grupie 6-latków

Wtorek - zajęcia indywidualne w grupie 5-latków

Środa - zajęcia indywidualne w grupie 3 i 6 -latków

Czwartek - zajęcia indywidualne w grupie 4- latkówDyslalia wieloraka u dziecka z wadą w budowie aparatu artykulacyjnego - to najnowszy artykuł pani Beaty (do pobrania tutaj), dotyczący wad wymowy u dzieci oraz ich przyczyn. Zachęcamy do zapoznania się!


Wprowadzenie w świat dźwięków mowy, oraz Słuch fonematyczny - to dwa poradniki (do pobrania tutaj), ukazujące w jaki sposób ćwiczenia logopedyczne ułatwiają dziecku dalszą naukę.


Rola rodziców w terapii mowy dziecka (poradnik do pobrania tutaj) - kilka rad dla rodziców, na co powinni zwracać uwagę i o co dbać, by terapia mowy dziecka przebiegała jak najskuteczniej.

 

Jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój mowy u dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia?

 

            Podane niżej informacje w przybliżeniu zorientują Państwa, jakiego stanu mowy należy spodziewać sie we wczesnych etapach jej rozwoju, a więc u dzieci w wieku przedszkolnym. Uwzględnić przy tym trzeba i to, że z natury rzeczy mawa u różnych dzieci rozwija się w różnym tempie.

 

Stan rozwoju mowy u dzieci 3 - letnich

            Dziecko 3- letnie rozumie to, co do niego mówimy, jeżeli treść naszych wypowiedzi nie wybiega poza jego wcześniejsze doświadczenia. Dziecko spełnia polecenia zawierające znane mu wyrazy np. wskazując części twarzy, ciała, przynosi przedmioty, pytane - podaje swoje imię.Trzylatek komunikuje się z otoczeniem za pomocą zdania kilkuwyrazowego. Mówi chętnie i dużo. Opowiada o tym, co aktualnie widzi. W jego wypowiedziach można dostrzec poszczególne kategorie gramatyczne, chociaż obserwuje się jeszcze wiele form niewłaściwych, które z czasem ulegną poprawie.

            Przykład: Ja dam pić piesu

                           Nie mam spodniów.

  Dziecko zaciekawia otaczający je świat. Zaczyna zadawać wiele pytan. Początkowo pytania te nie są jeszcze jasno sprecyzowane.

  Trzyletnie dziecko powinno wymawiać następujące dźwięki: a, o, e, y, i, ą, ę, p, m, b ( także zmiękczenia : pi, bi, mi ), f, w ( fi, wi ), t, d, n, ń, l (li ), ś, ź, ć, dź, k, g, ( ki, gi ), ch, j, ł, chociaż zdaża się, że w trudnych wyrazach w których społgłoski są obok siebie mogą być opuszczane lub zastępowane innymi dźwiękami.

Przykład : pła zamiast pchła

głudopiś zamiast długopis

pułapta zamiast pułapka

            Głoski s, z, c, dz zaczynają być wymawiane prawidłowo, chociaż bywają jeszcze artykułowane jako ś, ź ć, dź. Podobnie głoski pojawiające się jako ostatnie w artykulacji dziecka: sz, ż cz, dż są zastępowane przez ś, ż, ć, dź, ale również przez s, z, c dz, a głoska r artykułowana jest w postaci l lub j. Nie powinny więc budzić niepokoju takie wymówienia jak np.

Lubie sipko jechać na lowelku.

Ja sybuję jak samolot.

Ziegalek dźwoni.

Idziemy do psiedćkola.

            Dziecięca wymowa często rozśmiesza opiekunów dziecka i chętnie jest przez nich naśladowana. Pamiętać należy jadnakże o tym, że wypowiedzi osób dorosłych są wzorem, według którego dziecko uczy się mówić. Powinny być zawsze pełne i poprawne , a wszystkie głoski wymówione prawidłowo. Dziecko słyszy i potrafi zróżnicować wymowę prawidłową, np.

siamolot i samolot

jego słuch mowny a konkretnie słuch fonematyczny jest już w pełni rozwinięty. Ono tylko jeszcze nie potrafi wymówić trudnych dźwięków.

            Słuch fonematyczny jest umiejętnością utożsamiania i różnicowania dźwięków mowy ( dźwięków danego języka ) , kształtującą się w toku rozwoju pod wpływem brzmienia środowiska ludzi mówiących do dziecka.

 

Stan rozwoju mowy dzieci 4 - letnich

            Dziecko rozumie i wykonuje nasze polecenia , także i te, które zawierają wyrazenia przyimkowe : na, pod, do, w, przed, za, obok itp., rozpoznaje kolory, pytane odpowiada, co robi, gdy jest mu zimno.

            Dziecko potrafi mówić o przeszłości i przyszłości. W jego wypowiedziach jest wiele form agramatycznych, ale pojawia się zaciekawienie poprawnością językową. Dziecko czteroletnie zadaje dużo pytań, pyta nie tylko co to?, ale także jaki jest? , po co to?. Na wszystkie pytania dziecka trzeba odpowiadać cierpliwie i wyczerpująco.

            Dziecko wykazuje ogromną chęć porozumiewania się , chęć do dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.

            Wymowa dziecka 4- letniego staje się dokładniejsza. Głoski s, z, c, dz powinny brzmięć już twardo a także powinny być wymówione z "zamkniętymi" zębami. Język nie może wsuwać się między zęby. Wymowa międzyzębowa powinna być skorygowana przez logopedę. Nie ustąpi samoistnie , nie jest cechą wymowy dziecięcej.

            U niektórych dzieci obserwujemy artykulację głoski r.

            Niekiedy pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż, chociaż pamiętajmy o tym, że ich wymawianie jako s, z, c, dz, a także r jako l jeszcze w tym okresie jest prawidłowością.

 

Stan rozwoju mowy dzieci 5- letnich

            Wypowiedzi dziecka 5- letniego przyjmują formę realizacji wielozdaniowej. Dziecko chętnie opowiada o przbiegu jakiegoś wydarzenia, ralacjonuje obejrzany film. W swoich wypowiedziach uwzględnia kolejniść zdarzeń i zależności przyczynowo- skutkowe. Pytane o znaczenie słów, potrafi je wyjaśnić. Potrafi opisywać przedmioty podając ich cechy charakterystyczne oraz możliwości zastosowania tych przedmiotów.  Nieprawidłowości gramatyczne zanikają. Dziecko dokonuje autokorekty i równie chętnie poprawia innych.Wymowa doskonali się. Głoska r wymawiana jest prawidłowo , czasem można obserwować fakty hiperpoprawności. Dziecko wcześniej wymawiało l zamiast r , teraz pojawia się i tam, gdzie należałoby artykułować l, szczególnie w wyrazach w których są obydwa dźwięki, np.

lustro - rustro

                                 król Karol - krór Karor

Po kilku tygodniach lub miesiącach wymówienia te ustępują samoistnie.Dziecko wymawia także sz, ż, cz, dż. Wszystkie głoski dźwięczne brzmią dźwięcznie. Przysłuchujmy się wymowie naszych dzieci i wszelkie wątpliwości wyjaśniajmy w porozumieniu ze specjalistą - logopedą.

            Ustalenie się wymowy powinno być zakończone ostatecznie do 6 - go roku życia, ale proces rozwoju języka trwa nadal. Uczymy się nowych wyrazów. Wypowiedzi wzbogacają się nawet w wieku dojrzałym wraz ze zdobywaniem przez człowieka kolejnych doświadczeń i rozszerzeniem wiedzy o nowych zjawiskach otaczającej nas rzeczywistości.

 

 

                                                                 Opracowała: Beata Bala

                                                                             logopeda

 

Bibliografia:

Demel G., "Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola"

Emiluta - Rozya D., "Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym".

Kaczmarek L., "Nasze dziecko uczy się mowy"

Styczek I., Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego

 

 

 

Wprow