Strona główna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej | Wydawnictwo i Sklep | Rekolekcje w Loretto | Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
  

  

Drodzy Rodzice,

 

W celu sprawnej organizacji pracy i stworzeniu bezpiecznych warunków, prosimy o zgłoszenie telefoniczne uczęszczania dziecka do przedszkola.


Informujemy, że nadal w przedszkolu trwa zdalne nauczanie.


Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi wytycznymi.


Prosimy o dostarczenie wymaganych załączników.

 

1.Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.


2.Rodzic w razie pytań, kontaktuje się z nauczycielem lub dyrektorem telefonicznie.

 

3.Rodzic zobowiązany jest do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia jego dziecka


4.Dziecko przyprowadzane i odbierane jest z przedszkola, wyłącznie przez pojedynczego rodzica, który jest zdrowy i nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.


5.Rodzic przyprowadzając/odbierając dziecko do/z przedszkola nie wchodzi do placówki. Dziecko przekazywane jest w progu wejścia do placówki osobie wyznaczonej do odprowadzania dzieci do sali.


6.Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, obowiązuje zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola.


7.Rodzic zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie, że w miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka, nie przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej oraz przekazać pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka załącznik nr 1.


8.Dzieci przyprowadzane do placówki bezpośrednio po wejściu do budynku zostają poddane pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika placówki za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica załącznik nr 2.


 9.Dziecko przed wejściem do szatni myje ręce wodą z mydłem. Dzieci w przedszkolu nie będą korzystać z płynu dezynfekującego z uwagi na potencjalne reakcje uczuleniowe.


10.Zabrania się przynoszenia z domu i zabierania z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Dopuszcza się  jedynie przyniesienie przez rodzica  szczelnie zapakowanego i uprasowanego ubrania  na zmianę dla dziecka.

 


11.Rodzic dziecka zobowiązany jest do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny podkreślając, że:

 

  • powinno często myć ręce wodą z mydłem;
  • powinno w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania i kaszlu;
  • nie powinno dotykać oczu, nosa i ust;
  • nie powinno podawać ręki na powitanie.

12.Rodzic powinien zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust, jeśli ukończyło ono 4. rok życia.


13.W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia maseczek przez dzieci i nauczycieli.


14.Rodzic jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi maseczki dla dziecka, które ukończyło 4. rok życia, ponieważ dzieci podczas pobytu w przedszkolu będą wychodzić na własny plac zabaw.


15.W przedszkolu do odwołania dzieci będą używać ręczników jednorazowych i nie będą myły zębów.


16.Na placu zabaw przebywają jedynie dzieci z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola w godzinach pracy przedszkola. Odbierając dziecko z placu zabaw rodzic nie wchodzi na teren placu, oczekuje na dziecko, które zostanie przyprowadzone przez nauczyciela.

 

 17.Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko z przedszkola zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry.


18. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu.


19.Rodzice dziecka zobowiązani są do natychmiastowego informowania przedszkola o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, stwierdzonego u dziecka, rodzica, opiekuna, członka rodziny.

 

Serdecznie proszę zapoznać się z wytycznymi GIS.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf

 

Jednocześnie informuję, że przez cały miesiąc lipiec, na ile pozwoli sytuacja pandemii, przedszkole będzie otwarte.
 

z wyrazami szacunku

oraz z zapewnieniem o pamięci modlitewnej

s. Dominika